Belgian Senate to vote on extending euthanasia to children